Ogólne Warunki Użytkowania

Ogólne Warunki Użytkowania (Warunki Ogólne)

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, zwane także Warunkami Ogólnymi (w dalszej części: „Warunki Użytkowania”) dotyczą zasad ogólnego użytkowania serwisu internetowego Alltrucks Jobmarket, dostarczanego i prowadzonego przez Alltrucks GmbH & Co. KG na stronie www.alltrucks-jobmarket.com oraz wszystkich subdomen tam wymienionych, w tym wszystkich aplikacji, z których można korzystać w ramach serwisu. Niniejsze Warunki Użytkowania regulują stosunki umowne między Alltrucks GmbH & Co. KG, Perchtinger Strasse 6, 81379 Monachium, Niemcy (zwanym w dalszej części „Alltrucks”, „my”) oraz indywidualnymi użytkownikami i osobami odwiedzającymi serwis Alltrucks Jobmarket. 

1.    Definicje
Użycie któregokolwiek z terminów wymienionych poniżej w niniejszych Warunkach Użytkowania obejmować będzie wyłącznie znaczenie zdefiniowane tam dla danego terminu.

„Serwis” oznacza serwis internetowy o nazwie Alltrucks Jobmarket dostarczany i prowadzony przez Alltrucks na stronie www.alltrucks-jobmarket.com oraz wszystkie subdomeny, o których tam mowa, w tym wszystkie aplikacje, z których można korzystać w ramach Serwisu.
„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub podmiot prawny, który założył konto użytkownika i prowadzi je na potrzeby korzystania z Serwisu. Użytkownikami mogą być zarówno kandydaci, jak i pracodawcy.
„Gość” oznacza każdą osobę fizyczną lub podmiot prawny, który korzysta z Serwisu wyłącznie w celu uzyskania informacji i który nie założył konta użytkownika ani go nie prowadzi na potrzeby korzystania z Serwisu.
„Kandydat” oznacza każdą osobę fizyczną, która założyła konto użytkownika i prowadzi je w celu korzystania z Serwisu w charakterze Kandydata lub która korzysta z Serwisu jako Gość poszukujący pracy, wyłącznie w celu uzyskania informacji.
„Pracodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub podmiot prawny, który założył konto użytkownika i prowadzi je w celu korzystania z Serwisu w charakterze Pracodawcy lub który korzysta z Serwisu jako Gość w charakterze Pracodawcy, wyłącznie w celu uzyskania informacji.
„Partner Alltrucks” oznacza każdy warsztat należący do Sieci Partnerów Alltrucks, który nawiązał wcześniej stosunki umowne z Alltrucks na podstawie umowy z warsztatem i/lub odpowiedzialny podmiot prawny prowadzący dany warsztat lub występujący w jego imieniu jako partner.
„Sieć Partnerów Alltrucks” dotyczy w ogólnym zarysie wszystkich warsztatów partnerskich, które nawiązały stosunki umowne z Alltrucks na podstawie umowy z warsztatem.
„Portal Partnerów Alltrucks” jest Serwisem internetowym dostępnym dla Partnerów Alltrucks, dostarczanym Sieci Partnerów Alltrucks w zakładce „Login Alltrucks Partner” na stronie internetowej Alltrucks: (www.alltrucks.com).
„Zobowiązania Główne” oznaczają istotne zobowiązania umowne, czyli obowiązki o szczególnym znaczeniu dla wykonywania umowy oraz osiągnięcia celu umowy, których wykonania strony oczekują.

2.    Przedmiot umowy, zakres zastosowania
2.1.    Serwis jest internetową platformą komunikacyjną służącą do nawiązywania kontaktów i znajdowania zatrudnienia dla specjalistów w dziedzinie pojazdów użytkowych w przedsiębiorstwach i firmach prowadzących działalność w zakresie pojazdów użytkowych. Serwis zapewnia Kandydatom i Pracodawcom platformę branżową stworzoną dla pracodawców i pracowników, której przedmiotem zainteresowania są pojazdy użytkowe i która ma ułatwiać i usprawniać poszukiwanie i ogłaszanie przez Kandydatów i Pracodawców stanowisk pracy w ramach tego sektora, jak również nawiązywanie kontaktów niezbędnych w procesie składania aplikacji oraz wyboru kandydatów. 
2.2.    Serwis ma na celu dotarcie do osób poszukujących zatrudnienia lub zainteresowanych możliwościami w zakresie zatrudnienia, które posiadają fachową wiedzę i/lub interesują się dziedziną pojazdów użytkowych („Kandydaci”) oraz do przedsiębiorstw i firm, które, jako Pracodawcy, utrzymują relacje umowne z Siecią Partnerów Alltrucks.
2.3.    Niniejsze Warunki Użytkowania regulują stosunki umowne między Alltrucks oraz indywidualnymi Użytkownikami w zakresie użytkowania Serwisu. W razie braku wyraźnej zgody Alltrucks na piśmie na obowiązywanie postanowień sprzecznych z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub od nich odbiegających takie postanowienia nie będą mogły stanowić przedmiotu stosunku umownego między Alltrucks i indywidualnymi Użytkownikami Serwisu.
2.4.    Niektóre aspekty funkcjonowania Serwisu będą również dostępne dla Gości w formie informacji. Niniejsze Warunki Użytkowania będą w takim wypadku regulować również użytkowanie Serwisu w ograniczonym zakresie przez Gości, pod warunkiem że użytkowanie Serwisu przez Gości będzie regulowane poszczególnymi postanowieniami Warunków Użytkowania zgodnie z ich pierwotnym zamierzeniem. W razie braku wyraźnej zgody Alltrucks na piśmie na obowiązywanie postanowień sprzecznych z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub od nich odbiegających takie postanowienia nie będą mogły stanowić przedmiotu stosunku umownego między Alltrucks i indywidualnymi Gośćmi.

3.    Podstawowe informacje dotyczące użytkowania Serwisu; warunki użytkowania
3.1.    Serwis umożliwia Partnerom Alltrucks umieszczanie na jego stronach ofert pracy na określone stanowiska pracy w ich firmach oraz zwrócenie uwagi potencjalnych Kandydatów na indywidualne oferty. Serwis umożliwia Kandydatom i Gościom uzyskanie informacji na temat ofert pracy w ramach Sieci Partnerów Alltrucks w kraju i za granicą. Kandydaci mają również możliwość nawiązania kontaktu z Pracodawcami. Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu między Pracodawcami i Kandydatami z wykorzystaniem formatu zaprojektowanego przez Alltrucks; ponadto istotą Serwisu jest udostępnianie zainteresowanym Użytkownikom informacji istotnych dla procesu aplikacyjnego (np. danych kontaktowych, wniosków o pracę, zakresów obowiązków), które dotyczą Kandydatów i Pracodawców. Wstępny kontakt i/lub informacje udostępnione Użytkownikom mają następnie prowadzić do nawiązania kontaktów i komunikacji między indywidualnymi Użytkownikami w zakresie ofert pracy w sposób niezależny od Serwisu. 
3.2.    Alltrucks nie wpływa na treść nawiązywanych kontaktów ani komunikacji między Użytkownikami i Gośćmi odbywającej się w Serwisie bądź z wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Alltrucks nie poszukuje w sposób aktywny pracy dla Kandydatów u Pracodawców ani vice versa ani też nie staje się partnerem umownym w momencie zawierania przez Użytkowników i/lub Gości (w stosownych przypadkach) porozumień umownych za pośrednictwem Serwisu lub na podstawie danych i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy i/lub Goście zawierający porozumienia umowne są odpowiedzialni za rozliczenia i wykonanie umów, które wzajemnie zawarli.
Jako dostawca Serwisu Alltrucks jest wyłącznie odpowiedzialny za techniczną stronę świadczenia usługi Serwisu w internecie. Jest on w szczególności odpowiedzialny za zapewnienie infrastruktury internetowej i IT niezbędnej Alltrucks do prowadzenia Serwisu (zwłaszcza struktury i projektu strony internetowej, serwerowni i hostingu strony/stron internetowych) oraz za utrzymanie Serwisu. 
3.3.    Aby móc w pełni skorzystać z Serwisu, każdy Gość musi dokonać rejestracji jako Użytkownik i założyć konto użytkownika („rejestracja użytkownika”). Aby móc to uczynić, konieczne jest zaakceptowanie przez niego obowiązujących Warunków Użytkowania oraz polityki prywatności danych. 
Serwis zostanie udostępniony do użytkowania za pośrednictwem konta użytkownika po zakończeniu rejestracji konta użytkownika. Następnie Użytkownik będzie mógł się zalogować do Serwisu i uzyskać za pośrednictwem konta użytkownika dostęp do jednej sesji w przeglądarce internetowej w danym czasie. Po zalogowaniu każdy Użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło przypisane mu podczas zakładania konta użytkownika w polu, które pojawi się na ekranie po wejściu na witrynę internetową, co pozwoli mu na skorzystanie z jednej sesji Serwisu. Proces logowania jest wymagany za każdym kolejnym razem po zakończeniu przez Użytkownika bieżącej sesji i naciśnięciu przycisku „Wyloguj” dostępnego na stronie w zakładce „Moje konto” lub po zamknięciu przez Użytkownika przeglądarki internetowej w trakcie trwania sesji, o ile Użytkownik nie zmienił indywidualnych ustawień przeglądarki. 
3.4.    Niektóre aspekty funkcjonowania Serwisu będą również dostępne dla Gości w formie informacji. Zwracamy uwagę, że Goście będą mogli korzystać z funkcji Serwisu jedynie w bardzo ograniczonym zakresie (np. określone ustępy w trybie „tylko do odczytu”). 
3.5.    Serwis i związane z nim aplikacje są dostarczane online na stronie internetowej www.alltrucks-jobmarket.com oraz we wszystkich subdomenach, o których tam mowa.
3.6.    Przetwarzanie danych osobowych Gości i/lub Użytkowników niniejszego Serwisu jest regulowane postanowieniami zawartymi w naszej polityce prywatności danych, wraz z późniejszymi zmianami. 
    Ust. 11 niniejszych Warunków Użytkowania jest obowiązujący.

4.    Zawarcie umowy, zapewnienia Użytkownika składane z chwilą zawarcia umowy
4.1.    Użytkownicy i Goście zawierają umowy o użytkowanie Serwisu z Alltrucks GmbH & Co. KG, Perchtinger Strasse 6, 81379 Monachium, Niemcy. Inne sposoby kontaktowania się z Alltrucks GmbH & Co. KG oraz dane dotyczące wpisu Alltrucks GmbH & Co. KG do rejestru handlowego [Handelsregister], a także imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli można znaleźć w stopce pod adresem: www.alltrucks-jobmarket.com
4.2.    Wiążąca rejestracja „konta użytkownika” („rejestracja użytkownika”) stanowi porozumienie umowne między indywidualnym Użytkownikiem i Alltrucks. 
Konta użytkownika podlegają następującym postanowieniom:
    Dla Kandydatów:
Aby się zarejestrować jako Użytkownik, Kandydat musi założyć lub utworzyć „konto użytkownika”. Aby to uczynić, każdy zainteresowany Kandydat musi wprowadzić swój adres e-mail oraz wybraną przez siebie nazwę użytkownika w polu dla Kandydata, które pojawi się po wejściu na stronę Serwisu, oraz potwierdzić Alltrucks swoją wiążącą decyzję o tym, że jest zainteresowany korzystaniem z Serwisu, przez naciśnięcie przycisku „Utwórz nowe konto”. Dany Kandydat otrzyma następnie e-mail od Alltrucks potwierdzający otrzymanie wniosku o użytkowanie strony internetowej wraz z unikatowym linkiem do strony Serwisu do jednorazowego wykorzystania. Po kliknięciu na ten link Kandydat zostanie przeniesiony na stronę Serwisu. Kandydat będzie następnie mógł ustawić własne hasło, wprowadzając je odpowiednio w pole/pola i naciskając przycisk „Zapisz” na stronie Serwisu. 
Klikając przycisk „Zapisz”, Użytkownik przesyła prawnie wiążącą ofertę na użytkowanie Serwisu, a tym samym kończy proces zakładania konta użytkownika. Od tego momentu Alltrucks będzie zezwalać danemu kontu użytkownika na uzyskiwanie dostępu do Serwisu. Zezwalając na to, by konto użytkownika uzyskiwało dostęp do Serwisu, Alltrucks akceptuje ofertę, a jednocześnie zawiera skuteczne porozumienie umowne w zakresie użytkowania Serwisu jako Kandydat. 
Od tego momentu wybrana nazwa użytkownika i hasło będą stanowić dane do logowania się przez Użytkownika do jego konta użytkownika i do Serwisu.
Dla Pracodawców:
Aby zarejestrować się jako Użytkownik, Pracodawca musi założyć lub utworzyć „konto użytkownika”. Pracodawcy mogą jednak korzystać z Serwisu wyłącznie, jeśli są już członkami Sieci Partnerów Alltrucks i mają dostęp do Portalu Partnerów Alltrucks. Następnie Pracodawca może założyć konto użytkownika dla Serwisu przez wprowadzenie swoich wcześniejszych danych dostępu obowiązujących dla Portalu Partnerów Alltrucks (adres e-mail i hasło) w polu dla Pracodawców, które pojawi się po wejściu na naszą stronę i po kliknięciu na przycisk „Login”. 
Przez kliknięcie przycisku „Login” Pracodawca kończy proces założenia swojego konta użytkownika i potwierdza swoje wiążące zainteresowanie (ofertą) Alltrucks. W rezultacie Alltrucks będzie zezwalać, by dane konto użytkownika mogło korzystać z Serwisu. Zezwalając, by konto użytkownika uzyskiwało dostęp do Serwisu, Alltrucks akceptuje ofertę, a jednocześnie zawiera skuteczne porozumienie umowne w zakresie użytkowania Serwisu jako Pracodawca.
Od tej chwili adres e-mail zostanie dodany do Serwisu jako nazwa użytkownika. Od tego momentu dana nazwa użytkownika i hasło będą stanowić dane do logowania Użytkownika do danego konta użytkownika oraz do Serwisu.
W ramach zawarcia umowy na użytkowanie Serwisu Kandydaci i Pracodawcy zrzekają się wymogu złożenia przez Alltrucks jednoznacznego oświadczenia o przyjęciu oferty. W tym zakresie zastosowanie ma ust. 151 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB – Bürgerliches Gesetzbuch]. Oświadczenie o przyjęciu oferty przez Alltrucks zostaje zastąpione lub uznane za wydane w sposób domniemany w drodze zezwolenia danemu Użytkownikowi na uzyskanie dostępu do Serwisu za pośrednictwem jego konta użytkownika.
4.3.    Goście oraz Alltrucks zawierają dorozumiane porozumienie umowne dla celów czysto informacyjnego korzystania z Serwisu (bez korzystania z konta użytkownika), z chwilą gdy Użytkownik zaczyna korzystać z Serwisu. Oferta Alltruck w zakresie użytkowania serwisu i jej przyjęcie przez Gościa zostaje zastąpione faktycznym dostarczeniem przez Alltrucks Serwisu dla Gościa w internecie i faktycznym skorzystaniem przez Gościa z tego Serwisu.
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Gość w sposób dorozumiany akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania jako formę umowy z zastrzeżeniem, że odnoszą się one do użytkowania przez niego Serwisu jako Gość lub że będą stosowane zgodnie z ich pierwotnym zamierzeniem w odniesieniu do użytkowania przez niego Serwisu jako Gość.
4.4.    Z Serwisu nie mogą korzystać dzieci ani osoby młodociane, które nie ukończyły 18 roku życia. Wyrażając zgodę na warunki umowy, Użytkownicy oświadczają, że ukończyli 18 lat.
4.5.    W przypadku gdy Użytkownik Serwisu jest podmiotem prawnym, osoba działająca w imieniu tego podmiotu prawnego w momencie zawierania porozumienia umownego oświadcza, że jest upoważniona do zawierania prawnie wiążących transakcji w imieniu tego podmiotu i że wolno jej zawrzeć prawnie wiążącą umowę o użytkowanie Serwisu na rzecz podmiotu prawnego. 
W przypadku gdy Serwis ma być użytkowany przez podmiot prawny, osoba działająca w jego imieniu oświadcza, że jest upoważniona do korzystania w pełni z Serwisu w imieniu tego podmiotu prawnego i reprezentowania go w Serwisie. 
4.6.    Z chwilą zawierania umowy Użytkownik potwierdza, że będzie posiadać tylko jedno konto użytkownika dla danego Użytkownika występującego w charakterze Kandydata lub Pracodawcy.
4.7.    Z chwilą zawarcia umowy Użytkownik potwierdza, że żadne założone przez niego wcześniej konto użytkownika nie zostało zablokowane ani usunięte z powodu naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania.
4.8.    Użytkownik potwierdza, że Alltrucks będzie mógł przesyłać wszelkie powiadomienia dotyczące Serwisu, w tym o charakterze prawnym, na adres do kontaktu podany przez Użytkownika (np. adres pocztowy, adres e-mail) lub je bezpośrednio udostępniać za pośrednictwem Serwisu i że wspomniane powiadomienia będą mieć prawnie wiążące skutki niezależnie od wybranego kanału komunikacji. 
    Użytkownik potwierdza również, że będzie przesyłać Alltrucks prawnie wiążące powiadomienia dotyczące Serwisu (np. wypowiedzenia) wyłącznie na adres do kontaktu wskazany w ust. 4.1 i na adres e-mail info@alltrucks-jobmarket.com, chyba że w Warunkach Użytkowania oraz w polityce prywatności danych ustalono inaczej. 
4.9.    Użytkownik potwierdza, że wszystkie złożone przez niego oświadczenia w ramach zawarcia umowy są wyczerpujące i zgodne z prawdą. 
4.10.    Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć dowody na potwierdzenie wspomnianych oświadczeń, w formie rozstrzygających dokumentów, w ciągu 1 (jednego) miesiąca, w przypadku gdy Alltrucks zwróci się do Użytkownika o informacje poświadczające oświadczenia Użytkownika. 

5.    Zobowiązania Użytkownika
5.1.    Użytkownik Serwisu zobowiązuje się, że wypełni oświadczenia złożone przez siebie innym Użytkownikom/Gościom i Alltrucks na potrzeby użytkowania Serwisu i w trakcie jego użytkowania, w tym również odnoszące się do jego postępowania podczas korzystania z Serwisu:
a)    Użytkownik będzie składać wyłącznie zgodne z prawdą, wyczerpujące i niewprowadzające w błąd oświadczenia, w tym w szczególności dotyczące jego prawdziwego imienia i nazwiska/nazwy firmy, zgodnie z ust. 17 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) [Handelsgesetzbuch], w tym dotyczące formy prawnej, prawidłowych i aktualnych danych kontaktowych oraz zgodne z prawdą oświadczenia dotyczące poziomu wykształcenia, historii zatrudnienia i reklamowanej oferty pracy. 
    W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się do regularnego aktualizowania wszystkich informacji dotyczących swojej osoby – w szczególności danych kontaktowych, które podał w celu założenia konta użytkownika.
b)    Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać wszystkie dane i informacje uzyskane od osób fizycznych lub podmiotów prawnych lub o takich osobach bądź podmiotach za pośrednictwem Serwisu wyłącznie do kontaktów i komunikacji z tymi osobami lub podmiotami w związku z ofertami pracy i z Serwisem oraz zobowiązuje się powstrzymać od przesyłania lub ujawniania tego typu danych osobom trzecim i ich wykorzystywania, ujawniania lub kopiowania do innych celów. 
Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zachowania poufności w odniesieniu do treści, z którymi się zapoznał dzięki komunikacji odbywającej się za pośrednictwem Serwisu lub dzięki komunikacji z innymi Użytkownikami z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, oraz zobowiązuje się powstrzymać od ujawniania lub przekazywania wspomnianych treści osobom trzecim.
c)    W ramach Serwisu i za jego pośrednictwem Użytkownik będzie zamieszczał wyłącznie zdjęcia, na których jest wyraźnie widoczny i możliwy do zidentyfikowania, oraz będzie wczytywał tylko takie właśnie zdjęcia z zamiarem ich udostępniania innym Użytkownikom Serwisu (np. zdjęcie kandydata). Niedozwolone jest umieszczanie zdjęć, które nie ukazują Użytkownika. 
Te same zasady stosuje się do Użytkowników, którzy są Pracodawcami i/lub podmiotami prawnymi. W takim przypadku Użytkownik będzie zamieszczał w Serwisie i za jego pośrednictwem wyłącznie zdjęcia, na których przedsiębiorstwo, firma lub spółka, dla których założono konto użytkownika, są wyraźnie widoczne i możliwe do zidentyfikowania, oraz będzie wczytywał tylko takie zdjęcia z zamiarem ich udostępnienia innym Użytkownikom Serwisu. 
d)    Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa oraz wszelkich praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. 
    W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od następujących czynności:
angażowania się w działania mające na celu nieuzasadnione dokuczanie lub nękanie za pośrednictwem Serwisu i/lub z wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu (np. przez wysyłanie spamu);

Obejmują one w szczególności:

publikowanie obraźliwych, zniesławiających lub oszczerczych treści za pośrednictwem Serwisu i/lub kontaktowanie się z innymi Użytkownikami, by przekazać tego typu treści, niezależnie od tego, czy treści te są adresowane do innych Użytkowników, pracowników Alltrucks lub osób trzecich, czy też wymierzone przeciwko nim; 
publikowanie treści gloryfikujących przemoc lub o charakterze pornograficznym, obraźliwym, niemoralnym (contra bonos mores), wulgarnym lub zawierających podteksty seksualne i/lub naruszających zasady moralnego postępowania wobec osób młodocianych bądź też kontaktowanie się z innymi Użytkownikami i przekazywanie im tego typu treści;
dokonywanie lub popieranie działań sprzecznych z zasadami wolnej konkurencji;

reklamowanie i/lub rozpowszechnianie towarów i/lub usług gloryfikujących przemoc lub o charakterze pornograficznym, obraźliwym, niemoralnym (contra bonos mores), wulgarnym lub zawierających podteksty seksualne i/lub naruszających zasady moralnego postępowania wobec osób młodocianych;

reklamowanie bez zezwolenia i/lub rozpowszechnianie towarów i/lub usług objętych prawem własności przemysłowej oraz nieautoryzowane wykorzystywanie treści podlegających ochronie prawnej, w tym między innymi prawem chroniącym znaki towarowe, prawem autorskim, prawem patentowym, prawem chroniącym wzory użytkowe i zdobnicze; 

publikowanie i/lub wykorzystywanie treści pochodzących z Serwisu i jego aplikacji, chyba że publikowanie i/lub wykorzystywanie określonych treści odbywa się w zakresie dozwolonego stosowania Serwisu bądź jeśli strona mająca prawa do określonych treści skutecznie wyraziła zgodę na publikację i/lub sposób ich wykorzystania.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od reklamowania swojej osoby lub osób trzecich zarówno w Serwisie, jak i z wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać swojego hasła do konta użytkownika, nie udzielać osobom trzecim dostępu do swojego konta użytkownika ani nie przenosić swojego konta na osoby trzecie bez uzyskania wyraźnej zgody Alltrucks.

Użytkownik zobowiązuje się również do niepodejmowania działań, które mogłyby mieć potencjalnie negatywny wpływ na funkcjonalność i pracę Serwisu, zagrozić im lub je zmienić, w tym do niestosowania urządzeń ani oprogramowania, skryptów ani temu podobnych rozwiązań w trakcie użytkowania Serwisu w celu uzyskania kontroli nad Serwisem bądź kopiowania profili i innych danych z Serwisu.

6.    Dostępność Serwisu; odpowiedzialność za treści, dane i informacje Użytkownika
6.1.    Zważywszy na nieodpłatny charakter Serwisu, aktualny stan wiedzy technicznej i szerokie spektrum potencjalnych, nieprzewidywalnych sytuacji związanych z dostarczaniem serwisu internetowego, na które Alltruck nie ma wpływu (np. przerwy w dostawie prądu, przerwy w pracy sieci oraz zakłócenia techniczne), Użytkownicy i Goście przyjmują do wiadomości, że niemożliwe jest zapewnienie stałego i niezakłóconego funkcjonowania i dostępności Serwisu. Z tego powodu Alltrucks dostarcza Serwis na zasadzie TAK, JAK JEST, i Z ZASTRZEŻENIEM DOSTĘPNOŚCI, dokładając ze swojej strony WSZELKICH STARAŃ w tym zakresie.
Alltrucks potwierdza, że dokłada wszelkich uzasadnionych starań i podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić dostępność Serwisu przy możliwie jak najmniejszym ryzyku zakłóceń, zapewniając możliwie jak najlepszą ciągłość i pełną funkcjonalność Serwisu.
6.2.    „Techniczne dostarczanie” Serwisu przez Alltrucks, o którym mowa w ust. 3.2, dotyczy jedynie stworzenia i utrzymania warunków technicznych umożliwiających dostarczanie Serwisu na stronach Alltrucks. Stworzenie warunków technicznych umożliwiających użytkowanie Serwisu za pomocą urządzeń wybranych przez Użytkowników nie leży w zakresie odpowiedzialności Alltrucks. 
6.3.    Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności podjęte za pośrednictwem jego konta użytkownika, chyba że wspomniane konto zostało zablokowane lub zamknięte z powodu wygaśnięcia umowy. 
Alltrucks nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, dane, dokumenty ani informacje dostarczone lub opublikowane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników Serwisu ani za treści na stronach zewnętrznych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu. Alltrucks nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą, przydatność ani możliwość wykorzystania treści, danych ani informacji przekazanych, opublikowanych lub udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. To ograniczenie odpowiedzialności odnosi się również do zewnętrznych treści, danych i informacji. 
Podobnie Alltrucks nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność dokumentów dostarczonych lub opublikowanych przez Użytkowników w Serwisie, o czym jest mowa w ust. 267 niemieckiego kodeksu karnego (StGB) [Strafgesetzbuch], ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za autentyczność dokumentów przedstawionych w formie kopii, skanów, reprodukcji ani temu podobnych formatów.
6.4.    Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inni Użytkownicy lub Goście mogą przechowywać lub kopiować dane i informacje udostępnione (publicznie) w ramach Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i/lub stosownymi przepisami o ochronie danych oraz że Alltrucks nie dysponuje technicznymi zasobami pozwalającymi na zapobiegnięcie przechowywaniu ani kopiowaniu danych. Alltrucks nie ponosi odpowiedzialności za śledzenie ani powstrzymywanie tego typu przypadków.
6.5.    Z przyczyn technicznych leżących po stronie Serwisu Alltrucks nie jest w stanie w sposób rozstrzygający stwierdzić, czy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie za pośrednictwem konta użytkownika jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje. Dlatego też Alltrucks nie gwarantuje prawdziwości tożsamości osoby widniejącej na stronach Serwisu.
6.6.    Alltrucks zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Serwisem. Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw majątkowych ani temu podobnych praw do Serwisu, treści ani informacji udostępnionych im za pośrednictwem naszego Serwisu w trakcie korzystania z niego. 

7.    Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
7.1.    Alltrucks ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powodujące utratę życia, zdrowia lub obrażenia ciała, spowodowane naruszeniem obowiązków przez Alltrucks lub jego przedstawiciela prawnego bądź agenta. Ponadto Alltrucks ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony Alltrucks, jego przedstawicieli prawnych bądź agentów oraz za wszystkie szkody wynikłe z tego powodu.
7.2.    Poza postanowieniami odnoszącymi się do utraty życia, zdrowia lub obrażeń ciała, o których mowa w ust. 7.1, Alltrucks nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia obowiązków przez Alltrucks, jego przedstawicieli prawnych ani agentów, które wyniknęły z drobniejszych zaniedbań.
Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Alltrucks za odszkodowania kompensacyjne wynikające ze szkód spowodowanych naruszeniami wynikającymi z drobniejszych zaniedbań wobec istotnych zobowiązań umownych („Zobowiązań Głównych”) ze strony Alltrucks, jego przedstawicieli prawnych bądź agentów. W przypadku odpowiedzialności wynikającej z drobniejszych zaniedbań będzie ona ograniczona do wysokości dających się przewidzieć szkód – typowych dla tego rodzaju umowy. Wszelka odpowiedzialność na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt [Produkthaftungsgesetz] pozostaje w mocy.
7.3.    Poza tym Alltrucks jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za przestoje i zakłócenia w Serwisie, za treści i informacje opublikowane i umieszczone przez użytkownika w Serwisie, za ich wykorzystanie przez osoby trzecie i/lub za ich utratę. 
7.4.    Powyższe wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności stanowi podstawę użytkowania Serwisu i dlatego też znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich roszczeń odszkodowawczych wniesionych przeciwko Alltrucks, jego przedstawicielom prawnym i agentom. 
7.5.    Ust. 3.2 będzie obowiązywać, w przypadku gdy Użytkownik i/lub Gość zawrą porozumienie umowne za pośrednictwem Serwisu lub na podstawie danych i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Alltrucks nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za naruszenia zobowiązań wynikających ze wspomnianych umów zawartych między Użytkownikami.

8.    Zmiany w usługach i w Warunkach Użytkowania
8.1.    Alltrucks zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w usługach oferowanych w ramach Serwisu lub do zaoferowania innych usług i/lub zmiany lub modyfikacji Serwisu pod względem jego funkcji, pod warunkiem że takie zmiany nie będą narażać Użytkownika na nieuzasadnione trudności w korzystaniu.
    Alltrucks zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji usług oferowanych w ramach Serwisu, w przypadku gdy: 
zmiany lub modyfikacje są wyłącznie z korzyścią dla Użytkowników;
zmiany lub modyfikacje mają charakter czysto techniczny lub są niezbędne w celu utrzymania, ustanowienia i zachowania bezpieczeństwa Serwisu;
zmiany lub modyfikacje są niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i/lub zareagowania na zmiany w prawie lub też:
zmiany lub modyfikacje są niezbędne w celu zachowania zgodności z uzasadnionymi decyzjami i poleceniami wydanymi przez sąd i/lub oficjalny organ.
Zmiany, które nie mają istotnego wpływu na funkcje ani sposób funkcjonowania Serwisu (np. zmiany szaty graficznej Serwisu), nie mogą być traktowane jako zmiana usług, o której mowa w niniejszym postanowieniu.
8.2.    Alltrucks zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji w niniejszych Warunkach Użytkowania w dowolnym momencie i bez podania konkretnych powodów, o ile nie spowoduje to nieuzasadnionych trudności w korzystaniu po stronie Użytkownika.
    Alltrucks zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków Użytkowania również w przypadkach opisanych w ust. 8.1 a) do d). Ponadto Alltrucks zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji Warunków Użytkowania w przypadku wprowadzenia zmian w Serwisie lub jego rozszerzenia obejmującego nowe usługi lub elementy usług, z tym jednak, że nie może to wpłynąć na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika na wcześniejszych zasadach.
8.3.    W przypadku gdy Alltrucks planuje wprowadzenie zmian w usługach i Warunkach Użytkowania, Użytkownicy zostaną powiadomieni o konkretnych zmianach w usługach i Warunkach Użytkowania oraz otrzymają informację o przysługującym im prawie do wypowiedzenia umowy i stosownych terminach w tym zakresie, jak również zostaną powiadomieni o istotności poszczególnych zmian, co umożliwi im zapoznanie się z nimi przed ich wejściem w życie. Powiadomienie w tym zakresie zostanie dostarczone na adres do kontaktu podany przez klienta podczas zawierania umowy lub przez jego opublikowanie lub umieszczenie na stronach samego Serwisu.
    Zmienione Warunki Użytkowania będą uznawane za przyjęte przez Użytkownika, jeśli nie wniesie on sprzeciwu co do tych zmian w ciągu sześciu (6) tygodni od powiadomienia przez Alltrucks o wprowadzanych zmianach. Alltrucks będzie uznawać dalsze korzystanie z Serwisu przez danego Użytkownika, po otrzymaniu przez niego informacji i/lub powiadomienia o wprowadzanych zmianach, za akceptację tak zmienionych Warunków Użytkowania.
8.4.    Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na którąkolwiek ze zmian, mogą wypowiedzieć zawarte przez siebie umowy (więcej informacji w ust. 9).
    
9.    Okres obowiązywania oraz rozwiązanie umowy
9.1.    Stosunek umowny dotyczący użytkowania Serwisu jest nawiązywany z Użytkownikami na czas nieokreślony; z Gośćmi stosunek umowny jest nawiązywany każdorazowo na czas trwania wizyty na stronach Serwisu w celach informacyjnych.
9.2.    Stosunek umowny dotyczący użytkowania Serwisu może zostać rozwiązany przez każdą ze stron zgodnie z następującymi postanowieniami: 
a)    Pracodawcy i Kandydaci mogą wypowiedzieć stosunek umowny dotyczący użytkowania Serwisu bez wskazywania konkretnych powodów wypowiedzenia i bez zachowywania okresu wypowiedzenia, na piśmie lub w formie elektronicznej. Okres wypowiedzenia upływa po 7 (siedmiu) dniach od otrzymania powiadomienia przez Alltrucks GmbH & Co. KG; stosunek umowny z Pracodawcą lub Kandydatem wygaśnie po tym czasie. Po upływie okresu wypowiedzenia konto użytkownika i wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z Serwisu.
b)    Alternatywnie Kandydat może wypowiedzieć stosunek umowny ze skutkiem natychmiastowym przez usunięcie swojego konta użytkownika za pomocą przeznaczonego do tego przycisku „Usuń konto użytkownika”.
W przypadku złożenia wypowiedzenia Alltrucks jest uprawniony do zweryfikowania tożsamości Kandydata, aby zapobiec nieautoryzowanemu usunięciu konta użytkownika przez osoby trzecie. W takim przypadku w trakcie procesu wypowiedzenia Alltrucks poprosi o podanie informacji, takich jak nazwa użytkownika Kandydata oraz hasło. 
c)    W przypadku Gości odwiedzających Serwis stosunek umowny dotyczący użytkowania Serwisu kończy się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu dla celów informacyjnych przez opuszczenie strony Serwisu lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
9.3.    Zwraca się uwagę Partnerom Alltrucks, że rozwiązanie współpracy partnerskiej z Alltrucks w drodze prawnie skutecznego wypowiedzenia umowy z warsztatem powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszego stosunku umownego dotyczącego użytkowania Serwisu. W przypadku rozwiązania umowy z warsztatem umowa o użytkowanie Serwisu wygasa z chwilą rozwiązania współpracy partnerskiej między Alltrucks i Partnerem Alltrucks, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie z warsztatem.
9.4.    Alltrucks zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o wypowiedzeniu wypowiadającemu Użytkownikowi przez jednorazowe przesłanie wiadomości pocztą e-mail. 
9.5.    Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. Ważne powody istnieją w szczególności wówczas, gdy jedna ze stron w sposób rażący naruszy swoje zobowiązania umowne.
9.6.    Z chwilą rozwiązania stosunku umownego dotyczącego użytkowania Serwisu Użytkownik traci prawo dostępu lub użytkowania Serwisu w tych sekcjach strony internetowej, które są niedostępne dla Gości. 
9.7.    Co do zasady wszystkie dane osobowe należące do Użytkownika (więcej informacji w naszej polityce prywatności danych) oraz treści Użytkownika dostępne w ramach Serwisu zostaną usunięte. 
    
10.    Kary
10.1.    Alltrucks może nałożyć na Użytkownika opisane niżej kary, pojedynczo lub łącznie, jeśli okaże się, że zapewnienia złożone przez Użytkownika po zawarciu umowy przestały być zgodne z prawdą w trakcie trwania stosunku umownego lub były nieprawdziwe w momencie ich złożenia, lub jeśli Użytkownik naruszy zobowiązania opisane w ust. 5 niniejszych Warunków Użytkowania: 
a)    treści wczytane przez Użytkownika na platformę Alltrucks Jobmarket zostaną usunięte;
b)    dostęp do stron internetowych Serwisu lub aplikacji zostanie zablokowany dla danego Użytkownika; 
c)    konto użytkownika zostanie usunięte, co spowoduje rozwiązanie umowy dotyczącej użytkowania Serwisu lub:
d)    Alltrucks może przesłać Użytkownikowi informację o wysłaniu mu „ostrzeżenia”.
10.2.    Alltrucks zastrzega sobie również prawo do skorzystania w pełni z przysługującej mu możliwości podjęcia kroków prawnych i domagania się zadośćuczynienia prawnego w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia umowy lub zaangażowania się przez niego w nielegalne działania w okresie użytkowania lub w związku z użytkowaniem Serwisu.

11.    Ochrona danych
11.1.    Alltrucks będzie co do zasady przetwarzać dane osobowe wyłącznie, jeśli będzie do tego uprawniony na podstawie prawa lub w przypadku otrzymania wyraźnej zgody na przetwarzanie takich danych. Przekazywanie danych osobowych oraz wydanie zgody jest dobrowolne. Odmowa wydania zgody lub przekazania danych osobowych nie będzie mieć co do zasady skutków negatywnych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Kandydatów i Pracodawców jest istotne dla dostarczania i korzystania z Serwisu, który jest branżową platformą komunikacyjną służącą do kontaktów między Kandydatami i Pracodawcami. W tych przypadkach jest to zatem konieczne w celu zawarcia umowy o użytkowanie Serwisu i/lub wypełnienia zobowiązań umownych przez Alltrucks.
11.2.    Wszystkie informacje i instrukcje o charakterze ogólnym i prawnym związane z użytkowaniem Serwisu, a odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez Alltrucks oraz do stosowania ciasteczek na stronach Serwisu, można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Polityka Ochrony Danych” na stronie: www.alltrucks-jobmarket.com/Datenschutz. Wspomniana Polityka Ochrony Danych wraz z późniejszymi zmianami stanowi przedmiot niniejszych Warunków Użytkowania i dlatego też stanowi przedmiot umowy między Alltrucks i Użytkownikiem lub Gościem w zakresie użytkowania Serwisu.
11.3.    W przypadku Partnerów Alltrucks ustęp 11 niniejszych Warunków Użytkowania dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu oraz w trakcie użytkowania Serwisu będzie mieć pierwszeństwo przed postanowieniami w sprawie ochrony danych zawartymi w umowach z warsztatem zawartych między Alltrucks i warsztatami partnerskimi. Postanowienia o ochronie danych zawarte w umowie z warsztatem będą stosowane jedynie dodatkowo do użytkowania Serwisu, o ile przetwarzanie danych osobowych jest regulowane jednoznacznie i wyłącznie w ramach umowy z warsztatem.

12.    Prawo właściwe, właściwość sądów oraz postanowienia końcowe
12.1.    Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
12.2.    Poniższe postanowienia odnoszą się dodatkowo do kupców określonych w niemieckim kodeksie handlowym (HGB):
a)    Miejscem wykonywania umowy jest zarejestrowana siedziba Alltrucks GmbH & Co. KG, Monachium, Niemcy.
b)    W przypadku braku odmiennych, wiążących przepisów prawa sądem właściwym do rozpatrywania wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd w Monachium, w Niemczech.
c)    Strony postanawiają, że w przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy stracą ważność w całości lub w części w wyniku zmian w sytuacji prawnej bądź z powodu orzeczenia sądu najwyższego lub z innych przyczyn, nie będzie to mieć wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej umowy, które pozostaną w mocy. W takim przypadku strony zobowiązują się uzgodnić w dobrej wierze postanowienia skuteczne, które zastąpią postanowienia uznane za nieważne, a które w jak najpełniejszym zakresie będą odpowiadać celowi i przedmiotowi nieważnych postanowień i które strony prawdopodobnie uzgodniłyby w momencie zawierania umowy, gdyby wiedziały lub przewidziały, że postanowienia te stracą ważność. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zaistnienia luk w umowie.
d)    Umowy pomocnicze, zmiany lub modyfikacje niniejszej umowy w zakresie użytkowania Serwisu muszą dla swojej skuteczności prawnej być sporządzane na piśmie.
12.3.    Alltrucks nie uczestniczy w procedurze rozwiązywania sporów konsumenckich przed organami ds. pojednawczego rozwiązywania sporów konsumenckich.